Data Tier

Xem danh sách theo lớp

Code khi chọn xem danh sách   lvDSLopHoc.Items.Clear();             List < HocSinh > li…

Code tìm theo mã học sinh

Code tìm theo mã học sinh. Các code tìm kiếm còn lại tương tự như trên Tìm nhanh theo mã, tự động t…

Chọn xóa 1 học sinh

Chọn xóa 1 học sinh Code các bạn viết như sau: if (LVDanhSach.SelectedItems.Count > 0)       …

Lớp Học Kỳ

2.1.1   Lớp Học Kỳ public class HocKi     {         private string _MaHK;           p…

Lớp Môn Học

public class MonHoc     {         private string _MaMH;           public string MaMH …

Lược đồ quan hệ

I. Tầng dữ liệu: Data Tier 1. Lược đồ quan hệ Trên đây là sơ đồ lược đồ quan…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào