Blog

Giao diện chính

1.          Bảng Học Sinh   Quản lí danh sách thông tin học sinh Code sử lý khi thêm khi nhập…

Mục lục

MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN 3 MỤC ĐÍCH 4 PHÂN CÔNG NHÓM 5 I. Tầng dữ liệu: Data Tier 6 1…

Lớp Môn Học

public class MonHoc     {         private string _MaMH;           public string MaMH …

Lấy danh sách Học Sinh

Đoạn code Lấy danh sách Học Sinh, lấy tất cả sanh sách học sinh và sắp xếp theo tên bảng chữ cái CR…

Các bảng dữ liệu

Thông tin chi tiết các bảng và các trường của cơ sở dữ liệu SQL Bảng Học Sinh Bảng Điểm Môn Học Bản…

Lược đồ quan hệ

I. Tầng dữ liệu: Data Tier 1. Lược đồ quan hệ Trên đây là sơ đồ lược đồ quan…

Phân công nhóm

Nhóm cùng nhau phân thiết thiết kế CSDL. · Trần Văn Hòa – Tất cả các thủ tục SQL, Giao d…

Mục đích công việc

·         Nhằm phát huy tinh thần học nhóm, nân cao chất lượng học tập, kỹ năng lập trình ·    …

Giới thiệu thành viên nhóm

Giới thiệu thành viên nhóm 10 Nhóm trưởng  Trần Văn Hòa MSSV : 0915042  Thành viên Thái Văn Nam M…

Không tìm thấy kết quả nào