Thanh toán

3.1.1       Thêm thông tin 1 học sinh

 

CREATE PROC[HocSinh_Them]

@MaHS nvarchar(8),

@Ho nvarchar(50),

@Ten nvarchar(20),

@NgaySinh datetime,

@GioiTinh bit,

@DiaChi nvarchar(150),

@MaLop nvarchar(8)

AS

INSERT INTO HocSinh(MaHS,Ho,Ten,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,MaLop)

VALUES(@MaHS,@Ho,@Ten,@NgaySinh,@GioiTinh,@DiaChi,@MaLop)

 

3.1.2       Cập nhật thông tin học sinh

 

CREATE PROC[HocSinh_CapNhat]

@MaHS nvarchar(8),

@Ho nvarchar(50),

@Ten nvarchar(20),

@NgaySinh datetime,

@GioiTinh bit,

@DiaChi nvarchar(150),

@MaLop nvarchar(8)

AS

UPDATE HocSinh

SET

Ho = @Ho,

Ten = @Ten,

NgaySinh = @NgaySinh,

GioiTinh = @GioiTinh,

DiaChi = @DiaChi,

MaLop = @MaLop

WHERE MaHS = @MaHS

 

3.1.3        Xóa học sinh theo mã

 

CREATE PROC[HocSinh_Xoa]

@MaHS nvarchar(8)

AS

DELETE FROM HocSinh

WHERE MaHS = @MaHS

 

I.                   Tầng nghiệp vụ:  Business Tier

-         DataAccess: Bao gồm các lớp ánh xạ từ SCDL


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)