Chính sách

PHÂN CÔNG NHÓM

Nhóm cùng nhau phân thiết thiết kế CSDL.

·            Trần Văn Hòa – Tất cả các thủ tục SQL, Giao diện, bên DataAcess, bảng HocSinh , danh sách lớp học, bảng kết quả.... làm thêm một số phần trong bài làm,  hưỡng dẫn các bạn làm bài, làm hết tất cả đưa  cho các bạn tham khảo bài làm và làm lại. Tổng hợp lại bài viết Word

·          Thái Văn Nam – bảng DiemMonHoc, Danh Sách Điểm

·          Nguyến Duy Mẫn –  bảng lớp

·         Trần Ngoc Quý – bảng HocKi, MonHoc, danh sách môn học....

·         Nguyễn Quốc Việt –  Không làm

 

 

 

Mỗi thành viên làm phần của mình rồi viết ra word nộp lại cho bạn Hòa (NT)

Bạn Hòa sẽ tổng hợp lại.

 


 


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)