Xem danh sách theo lớp

Code khi chọn xem danh sách

 

lvDSLopHoc.Items.Clear();

            List<HocSinh> list = HocSinh.HocSinh_TimTheoMaLop(cbbMaLop.SelectedValue.ToString());

            int i = 1;

            foreach (HocSinh hs in list)

            {

                ListViewItem lv = lvDSLopHoc.Items.Add((i++).ToString());

                lv.SubItems.Add(hs.MaHS);

                lv.SubItems.Add(hs.Ho);

                lv.SubItems.Add(hs.Ten);

                lv.SubItems.Add(hs.NgaySinh.ToShortDateString());

 

                string gioitinh = "";

                if (hs.GioiTinh == Convert.ToBoolean(("True").ToString()))

                {

                    gioitinh = "Nam";

                }

                else if (hs.GioiTinh == Convert.ToBoolean(("False").ToString()))

                {

                    gioitinh = "Nu";

                }

                lv.SubItems.Add(gioitinh);

 

 

                lv.SubItems.Add(hs.DiaChi);

            }

 

            txtMaHS.Text = "";

            txtTen.Text = "";

            txtHo.Text = "";

            txtDiaChi.Text = "";

        }


Xem danh sách theo lớp

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn