Code tìm theo mã học sinh

Code tìm theo mã học sinh.


Các code tìm kiếm còn lại tương tự như trên

Tìm nhanh theo mã, tự động tìm khi nhập mã học sinh


Code tìm theo mã học sinh


Code các bạn viết như sau:

if (cbbDieukienTim.Text == "Mã HS")

            {

                LVDanhSach.Items.Clear();

                List<HocSinh> list = HocSinh.HocSinh_TimTheoMa(txtTim.Text.ToString());

                int i = 1;

                foreach (HocSinh hs in list)

                {

                    ListViewItem lv = LVDanhSach.Items.Add((i++).ToString());

                    lv.SubItems.Add(hs.MaHS);

                    lv.SubItems.Add(hs.Ho);

                    lv.SubItems.Add(hs.Ten);

                    lv.SubItems.Add(hs.NgaySinh.ToString("dd/MM/yyyy"));

                    string gioitinh = "";

                    if (hs.GioiTinh == Convert.ToBoolean(("True").ToString()))

                    {

                        gioitinh = "Nam";

                    }

                    else if (hs.GioiTinh == Convert.ToBoolean(("False").ToString()))

                    {

                        gioitinh = "Nu";

                    }

                    lv.SubItems.Add(gioitinh);

                    lv.SubItems.Add(hs.DiaChi);

                    lv.SubItems.Add(hs.MaLop);

 

                }

                MessageBox.Show("Đã tìm xong");

            }


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn