Mục lục

MỤC LỤC

Mục lục


DANH SÁCH THÀNH VIÊN 3

MỤC ĐÍCH 4

PHÂN CÔNG NHÓM 5

I. Tầng dữ liệu: Data Tier 6

1. Lược đồ quan hệ 6

2. Các bảng 6

2.1.1 Bảng Học Sinh 6

2.1.2 Bảng Điểm Môn Học 6

2.1.3 Bảng Học Kì 7

2.1.4 Bảng Kết Quả 7

2.1.5 Bảng Môn Học 7

2.1.6 Bảng Lớp 7

3. Thủ tục 7

3.1.1 Lấy danh sách Học Sinh 7

3.1.2 Thêm thông tin 1 học sinh 8

3.1.3 Cập nhật thông tin học sinh 8

3.1.4 Xóa học sinh theo mã 8

II. Tầng nghiệp vụ:  Business Tier 8

1. Chuỗi kết nối. 9

2. Các lớp ánh xạ từ bảng CSDL 9

2.1.1 Lớp Học Sinh 9

2.1.2 Lớp Môn Học 12

2.1.3 Lớp Học Kỳ 12

2.1.4 Lớp Kết Quả 12

2.1.5 Lớp Học 12

III. Tầng giao diên: Presentation Tier 12

Giao diện chính 12

1. Bảng Học Sinh 13

2. Bảng danh sách các lớp 19

3. Bảng kết quả 22

4. Bảng lớp học 24

5. Bảng Môn Học 25

6. Bảng danh sách điểm 26


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn