Lớp Học Kỳ

2.1.1  Lớp Học Kỳ

public class HocKi

    {

        private string _MaHK;

 

        public string MaHK

        {

            get { return _MaHK; }

           set { _MaHK = value; }

       }

        private string _TenHK;

 

        public string TenHK

        {

            get { return _TenHK; }

            set { _TenHK = value; }

        }

 

        private string _NamHoc;

 

        public string NamHoc

        {

            get { return _NamHoc; }

            set { _NamHoc = value; }

        }

Thêm một học kì

public static int HocKiThem(HocKi hk)

        {

            using (SqlConnection cnn = Helpers.GetSqlconnection())

            {

                SqlCommand cmd = cnn.CreateCommand();

                cmd.CommandText = "HocKi_Them";

                cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure;

                cnn.Open();

 

                cmd.Parameters.Add("@MaHK", System.Data.SqlDbType.NVarChar, 8).Value = hk.MaHK;

                cmd.Parameters.Add("@TenHK", System.Data.SqlDbType.NVarChar, 50).Value = hk.TenHK;

                cmd.Parameters.Add("@NamHoc", System.Data.SqlDbType.VarChar, 10).Value = hk.NamHoc;

 

                int rs = cmd.ExecuteNonQuery();

 

 

                cnn.Close();

                return rs;

            }

 

        }

 

 


Lớp Học Kỳ

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn