Giao diện chính

 

Giao diện chính

1.         Bảng Học Sinh

 

Quản lí danh sách thông tin học sinh

Code sử lý khi thêm khi nhập xong dữ liệu và nhấn thêm

try

            {

                HocSinh hs = new HocSinh();

                hs.MaHS = txtMaHS.Text.ToString();

                hs.Ho = txtHo.Text.ToString();

                hs.Ten = txtTen.Text.ToString();

                hs.NgaySinh = ChangeType.ToDateTime(dateTimNS.Value);

 

                if (rdNam.Checked == true)

                {

                    hs.GioiTinh = Convert.ToBoolean(("True").ToString());

                }

                if (rdNu.Checked == true)

                {

                    hs.GioiTinh = Convert.ToBoolean(("False").ToString());

                }

 

                hs.DiaChi = txtDiaChi.Text.ToString();

                hs.MaLop = cbMaLop.SelectedValue.ToString();

                int rs = HocSinh.HocSinhThem(hs);

                if (rs > 0)

                    MessageBox.Show("Them thanh cong");

            }

       catch

            {

                MessageBox.Show("That bai");

            }

Cập nhập

Khi chọn học sinh cần cập nhật


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn