Lấy danh sách Học Sinh

Đoạn code Lấy danh sách Học Sinh, lấy tất cả sanh sách học sinh và sắp xếp theo tên bảng chữ cái


Lấy danh sách Học Sinh


CREATE PROC[HocSinh_LayTatCa]

AS

SET NOCOUNT ON

SELECT * FROM HocSinh ORDER BY Ten


Code Thêm thông tin 1 học sinh


CREATE PROC[HocSinh_Them]

@MaHS nvarchar(8),

@Ho nvarchar(50),

@Ten nvarchar(20),

@NgaySinh datetime,

@GioiTinh bit,

@DiaChi nvarchar(150),

@MaLop nvarchar(8)

AS

INSERT INTO HocSinh(MaHS,Ho,Ten,NgaySinh,GioiTinh,DiaChi,MaLop)

VALUES(@MaHS,@Ho,@Ten,@NgaySinh,@GioiTinh,@DiaChi,@MaLop)


Cập nhật thông tin học sinh


CREATE PROC[HocSinh_CapNhat]

@MaHS nvarchar(8),

@Ho nvarchar(50),

@Ten nvarchar(20),

@NgaySinh datetime,

@GioiTinh bit,

@DiaChi nvarchar(150),

@MaLop nvarchar(8)

AS

UPDATE HocSinh

SET

Ho = @Ho,

Ten = @Ten,

NgaySinh = @NgaySinh,

GioiTinh = @GioiTinh,

DiaChi = @DiaChi,

MaLop = @MaLop

WHERE MaHS = @MaHS


Xóa học sinh theo mã


CREATE PROC[HocSinh_Xoa]

@MaHS nvarchar(8)

AS

DELETE FROM HocSinh

WHERE MaHS = @MaHS

1 Nhận xét

  1. Đoạn code Lấy danh sách Học Sinh, lấy tất cả sanh sách học sinh và sắp xếp theo tên bảng chữ cái

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn