Các bảng dữ liệu

Thông tin chi tiết các bảng và các trường của cơ sở dữ liệu SQL

Bảng Học Sinh

Bảng Học Sinh

Bảng Điểm Môn Học

Các bảng dữ liệu

Bảng học kỳ

Các bảng dữ liệu

Bảng kết quả

Các bảng dữ liệu

Bảng môn học

Các bảng dữ liệu


Bảng lớp

Bảng lớp


Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn