Breaking News
Loading...

Đọc thêm

Xem danh sách theo lớp

Code khi chọn xem danh sách   lvDSLopHoc.Items.Clear();             List < HocSinh > li…

Code tìm theo mã học sinh

Code tìm theo mã học sinh. Các code tìm kiếm còn lại tương tự như trên Tìm nhanh theo mã, tự động t…

Chọn xóa 1 học sinh

Chọn xóa 1 học sinh Code các bạn viết như sau: if (LVDanhSach.SelectedItems.Count > 0)       …

Lớp Học Kỳ

2.1.1   Lớp Học Kỳ public class HocKi     {         private string _MaHK;           p…

Giao diện chính

1.          Bảng Học Sinh   Quản lí danh sách thông tin học sinh Code sử lý khi thêm khi nhập…

Mục lục

MỤC LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN 3 MỤC ĐÍCH 4 PHÂN CÔNG NHÓM 5 I. Tầng dữ liệu: Data Tier 6 1…

Lớp Môn Học

public class MonHoc     {         private string _MaMH;           public string MaMH …

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào